نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی :: خدمات مشتریان : 88537815 - 88736249

دسامبر 26
تست ماین لباسشویی پاکشوما

تست ماشین لباسشویی پاکشوما

ﺗﺴﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎري 

دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ، کلیدهای Delay و Temp را به مدت 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﺖ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي Speed و Delay اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪ  Start را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﮐﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آب از 1 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا در 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ آب را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آب ﮐﻤﺘﺮ از 1 بود همین عمل را به مدت 3 ثانیه انجام دهید.

تست ماشین لباسشویی پاکشوما

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺪﻫﺎي ﺧﻄﺎ (T02) ماشین لباسشویی پاکشوما

1- پس از ورود به مرحله تست نمایشگر ELT را نشان می‌دهد. کلید Delay را فشار دهید تا EXX روی صفحه LED نمایان گردد. (XX تعداد خطاهای پیش آمده می یاشد.)

۲- کلید Delay را قبل از نمایش کدهای خطا فشار دهید. کلید Speed را برای نمایش کد خطاب بعدی فشار دهید که این عمل تنها برای ۱۰ کد خطا قابل‌اجراست.

۳- برد دستگاه قابلیت ذخیره‌سازی ۱۰ کد خطا را دارد و اگر ۲ کد خطا هم‌زمان پیش آید فقط یکی را ذخیره می‌کند.

۴- اگر کد خطایی پیش نیامده باشد نمایشگر E00 را نشان خواهد داد.

۵- برای خالی کردن حافظه از کدهای خطای پیش‌آمده کلید Delay را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. بعد از صدای (دی) نمایشگر E00 را نشان خواهد داد.

۶- کلید Start/Pause را برای بازگشت به T02 فشار دهید.

تست کنترل کیفیت ماشین لباسشویی پاکشوما

برای انجام این تست، هم‌زمان کلیدهای Delay و Speed را فشار داده سپس دستگاه را روشن نمایید. نمایشگر LST را نشان خواهد داد.

سپس برای ورود به برنامه تست کلید Start/Pause را فشار دهید.

مراحل تست ماشین لباسشویی پاکشوما به شرح ذیل می‌باشد:

 1. نمایش دور موتور (XXXX),(XXXX) به معنای از صفر تا ۹۹۹۹ می‌باشد.
 2. موتور به مدت ۳۰ ثانیه زیر سرعت نهایی کار خواهد کرد. اگر سنسور حرارتی آبی و سنسور سطح آبی به‌خوبی کار کنند سرعت به بالاترین حد خود خواهد رسید. اگر سنسورها خراب شده باشند نمایشگر تنها RPM 400 را نشان خواهد داد.
 3. توقف خشک‌کن
 4. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺮارت آب
 5. آبی سرد در شستشوی اصلی به مدت ۵ ثانیه
 6. توقف آبی سرد به مدت ۲ ثانیه
 7. آبی سرد در پیش شستشو به مدت ۵ ثانیه
 8. توقف آبی سرد به مدت ۲ ثانیه
 9. آبی گرم در شستشوی اصلی به مدت ۵ ثانیه
 10.  توقف آبی گرم به مدت ۲ ثانیه
 11.  رساندن سطح آبی به L01
 12.  چپ و راست و پایان چرخه شستشو
 13. المنت ۵ ثانیه
 14.  آبی گیری
 15.  آبی گیری، قطع شیر برقی
 16.  تخلیه به مدت ۱۰ ثانیه

جدول کد خطا ماشین لباسشویی پاکشوما

تست ماشین لباسشویی پاکشوما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *