نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی :: خدمات مشتریان : 88537815 - 88736249

دی ۱۹
نکات مهم در ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ

نکات مهم در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ

نحوه مراقبت و نگهداری از ماشین لباسشویی در افزایش کارایی و طول عمر آن بسیار موثر است. در این مقاله قصد داریم در مورد نکات مهم برای نگهداری از ماشین لباسشویی صحبت کنیم.

در صورت نیاز به هرگونه نصب، سرویس و تعمیر ماشین لباسشویی می توانید با ما تماس بگیرید. ما بهترین متخصصان را در کوتاه ترین زمان ممکن برای رفع مشکل شما به حضورتان می فرستیم.

نکات مهم در ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ

 1. ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮاز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﺗﺮاز ﮐﺮدن از ﭘﯿﭻ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 2. از ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ” در ﻣﻌﺮض اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ.
 3. ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ را ﻃﻮری ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﻄﺞ دﯾﻮار ﺑﯿﺶ از ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 4. ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ را در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا دﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 5. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن دار ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺟﺮﻗﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺧﺎل ﻣﯽ اﻧﺪازد.
 6. از ﭘﻮدر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﮐﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
 7. از ﭘﻮدر ﺑﺎ ﮐﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 8. ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﺰن ﺷﺴﺘﺸﻮ درب ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 9.  ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ، اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 10. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﻓﻠﮑﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
 11. ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم آب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب را ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺧﺸک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 12. اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 13. ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﭘﺎره ﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺪوزﯾﺪ.
 14. دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﻞ ﺷﺪه ﻟﺒﺎس را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و زﯾﭗ ﻫﺎی ﺑﺎز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
 15. ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺷﯿﺎء ﻓﻠﺰی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮزن، ﺳﮑﻪ،ﮐﻠﯿﺪ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 16. ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻟﺒﺎس در ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ.
 17. ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺐ دوزی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺸﻮﯾﯿﺪ.
 18. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
 19. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﻣﺘﺼﻞ و ﺷﯿﺮ آب ﺑﺎز اﺳﺖ.
 20. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺧﺮوﺟﯽ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج آب ﻣﺴﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 21. درب ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ” ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 22. ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻈﯿﺮ روﺳﺮی، ﺟﻮراب و ﻏﯿﺮه را داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺗﻮری ﻗﺮار داده ﯾﺎ درون ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺬاﺷﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را آزاد و ﺑﺪون ﺗﺎ ﺧﻮردن داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮارﻧﺪﻫﯿﺪ.
 23. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ وﻗﺘﯽ آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮ وﺻﻞ ﺷﻮد.
 24. ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﮑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 25. ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ درب ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻮای ﺗﺎزه داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 26. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﺑﺪون رﯾﺨﺘﻦ ﻟﺒﺎس در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺣﻼل ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎک ﺷﻮد.
 27. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﺎﭘﻮدری را در آورده و آن را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 28. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﻠﻮی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﮐﺮک و ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﻪ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
 29.  ﺑﺮای دو ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 30. از ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء در داﺧﻞ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺟﺪا” ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ.
 31. ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ، رﻧﮓ و ﻣﯿﺰان ﭼﺮک ﺑﻮدن داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 32. ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را در درﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 33. ﭘﻮدر ﻣﻨﺎﺳﺐ در محفظه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *